0%
کاربران تنها فقط بر روی نتایج طبیعی گوگل کلیک می کنند.
0%
ورودی(کاربران و مشتریان) شرکت های بزرگ از موتورهای جستجو هست
0%
کاربران در همان صفحه ی اول به نتیجه ی مورد نظر خود می رسند
0%
کاربران به تبلیغات گوگل اعتماد ندارند و انها را انتخاب نمی کنند.