نقشه سایت نوعی فایل می باشد که شامل تمام ادرس های موجود در یک وبسایت می باشد و بصور